Örsundsbro Compaktschakt AB

Markentreprenad sedan 1981

Avlopp

Vi på Örsundsbro compaktschakt AB har lång erfarenhet av att bygga avloppsanläggningar och är utbildade samt diplomerade.

Vare sig det gäller ett avlopp för sommarstugan eller en avloppsanläggning för fler fastigheter så kan du tryggt vända dig till oss för hjälp med just din anläggning.


Man kan man bygga en avloppsanläggning för endast BDT-avlopp, (dusch bad och tvätt) eller BDT-avlopp med wc anslutet.
En slamavskiljare? (trekammarbrunn) avskiljer endast fasta partiklar från avloppsvattnet, reduceringen av växtnäringsämnen (kväve och fosfor) och avdödningen av bakterier är obefintlig.
Vanliga typer av godkänd rening efter slamavskiljaren är infiltration eller markbädd.

Infiltration
För att anlägga en infiltration måste marken vara igenomsläpplig (sandig, grusig). Markens lämplighet får man fram genom siktanalys och/eller perkolationsester. Resultaten från den markundersökningen är jätteviktig för att dimensionera och göra rätt anläggningstyp.
Fördelen med infiltrationen är att fosfor och kväve ej sprids till öppna vatten, det är däremot viktigt att hålla de rekommenderade säkerhetsavstånd till berg och grundvatten som finns i Naturvårdsverkets Allmänna Råd för enskilda avloppsanläggningar.
Om man fuskar med säkerhetsavstånden finns det stor risk att grund- och dricksvatten förorenas.
På vissa håll har man uppmätt ökad nitratmängd i grundvatten som följd av kvävelackage. Infiltrationen kan utföras som Konventionell anläggning enligt AR 87:6 eller kompaktanläggningar.

Markbäddar

Markbäddar är ett alternativ i täta jordar där marken inte kan transportera bort det renade vattnet. Nackdelen med markbädd är att man måste ha ett utlopp. Detta utlopp för med sig kväve och efter ca 7- 10 år också fosfor som ökar övergödningen och syrebristen på sjö och havsbottnen. Detta utlopp har alltid havet som slutstation.

Minireningsverk

Minireningsverk kan användas för att behandla blandat avloppsvatten. Tekniken som används för rening är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och enbart kemisk rening, men detta är inte så vanligt.

Den biologiska behandlingen sker med aktiva mikroorganismer, främst bakterier, som förekommer som ett aktivt slam eller som biofilm på ett bärarmaterial.

Idag finns det många olika tillverkare med likartade tekniklösningar. Anläggningarna varierar emellertid mycket i storlek, kostnad, utseende och i viss mån prestanda. Gemensamt är att de i hög grad är automatiserade vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen och levereras/installeras kompletta att använda. Minireningsverk finns anpassade för ett normalhushåll (5 personer) och många tillverkare har även större modeller för upp till ett stort antal hushåll.